user_mobilelogo

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging en de Raad van Beheer hebben opnieuw de koppen bij elkaar gestoken en zijn samen de ontwikkeling aangegaan van ORWEJA 2.0. 

Het is al enige tijd bekend dat een reorganisatie van ORWEJA noodzakelijk is om redenen die als bekend verondersteld mogen worden. Daartoe heeft tweemaal een werkgroep een advies uitgebracht, hetgeen als zeer verhelderend werd ervaren door de besturen van beide verenigingen. 

De werkgroepen verdienen volledige erkenning voor hun werkzaamheden, deskundigheid, hoge inzet en advies. Desalniettemin zijn met de verkregen inzichten de besturen overeengekomen, dat een andere aanpak nodig is. Een aanpak die in het eerste kwartaal van 2022 vorm gegeven zal worden.

Hiertoe hebben de Jagersvereniging en Raad van Beheer besloten een onafhankelijke â€˜kwartiermaker’ aan te stellen, gewapend met een opdracht en een blanco pagina. De afgelopen jaren zijn er vele veranderingen geweest. Wetgevingen zijn gewijzigd, organisatiestructuren, activiteiten, personele bezettingen etcetera. We kunnen spreken van een nieuwe situatie, die rechtvaardigt om met deze blanco pagina te beginnen voor een kansrijke doorstart.

De kwartiermaker is iemand die niet uit de honden/jachtwereld komt, maar wel professioneel bekend is met complexe vraagstukken in  samenwerkingsvormen. In de aanpak zullen de belanghebbende partijen, die onderdeel zijn van het samenwerkingsverband, uitgenodigd worden om te participeren. De bedoeling is om een proces op te starten teneinde een gezamenlijk beeld te vormen over het toekomstige ORWEJA en dit te laten doen uitmonden in een werkbare structuur.

Ter informatie van alle betrokkenen geven wij een tijdpad, waaraan beide partijen zich committeren, juist vanwege de enorm lange periode hieraan voorafgaand. 

Eind eerste kwartaal 2022 een helder, gezamenlijk gedragen, basis. Hierover bestuurlijk overleg voor de volgende stap in het proces over de structuur. Medio augustus afronding van het proces om uiteindelijk het resultaat mee te nemen in de beider ledenvergaderingen, zodat per 1 januari 2023 de nieuwe structuur kan aanvangen. Wanneer dat zinvol is, zal er tussentijds gerapporteerd/gecommuniceerd worden.