Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden

Vizsla

NEDERLANDSE
VERENIGING
VAN HONGAARSE
STAANDE HONDEN
VIZSLA

Ledenadministratie: Huub Hermans, E: ledenadministratie@magyar-vizsla.nl
Algemeen Correspondentieadres: Hoofdstraat 138, 7586 BW Overdinkel
Bankgegevens: IBAN nummer: NL31ABNA0545980119, Ten name van VIZSLA, BIC-code: ABNANL2A

INSCHRIJFFORMULIER 2019Gegevens eigenaar/ Owner:

Ondergetekende bezit een
Behaalde kwalificaties, diploma's, tentoonstellingsuitslagen, overige:
Een kopie van de stamboom van bovenvermelde hond sluit ondergetekende hierbij in.
(Alleen in geval van Vizsla / Vizsla draadhaar)

Laatst geldende statuten, het huishoudelijk reglement, het fokreglement en de twee rasstandaards zijn beschikbaar op de website van de vereniging (www.magyar-vizsla.nl).


Ondergetekende machtigt hierbij de “Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden Vizsla”
jaarlijks het lidmaatschapsgeld van mijn
(IBAN nummer verplicht!!)
af te schrijven ten gunste van de bankrekening ABN/AMRO nr. NL31ABNA0545980119

Wij verzoeken u dit formulier volledig ingevuld en voorzien van uw handtekening te retourneren aan de ledenadministratie. Formulieren welke via de website worden ingestuurd worden automatisch als officieel ondertekend beschouwd.

Het lidmaatschap bedraagt per kalenderjaar € 27,50 en het gezinslidmaatschap € 11,00.
Bij aanmelding na 30 juni van het lopende jaar wordt de helft van de contributie gerekend (voor het gewone lidmaatschap betekent dit € 13,75).

Na ontvangst van de contributie wordt u als 'aspirant-lid' vermeld in de eerstvolgende uitgave van ons clubblad Vizsla Varia (verschijnt 3x per jaar). Ingevolge de statuten van de vereniging (zie artikel 4) kunnen bezwaren tegen uw toetreding als lid/gezinslid/donateur, binnen 14 dagen na kennisgeving, kenbaar worden gemaakt aan het bestuur.


Het bestuur van de Nederlandse Vereniging
van Hongaarse Staande Honden "Vizsla"

Mocht uw bevestigingsmail niet de ingevulde gegevens bevatten of wanneer een andere fout verschijnt, neem dan contact op met webmaster@magyar-vizsla.nl.

Zoeken