Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden

Vizsla

Bazil zoekt fijne plek

Online bezoekers

We hebben 566 gasten en geen leden online

Nieuws van de Raad van Beheer

Nieuws van de Raad van Beheer

Vanaf 1 januari a.s. wijzigt het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG), in die zin dat de 10- en 24 maanden regels komen te vervallen, en worden vervangen door een 12 maanden regel. Daar komt bij dat bij de nieuwe regel gerekend zal worden met de geboortedatum (in plaats van de dekdatum), om zo in de pas te lopen met het Besluit Houders van dieren.
Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn van minstens 12 maanden te zitten.
Verschillende situaties

Dekking in 2015 én geboorte in 2016

De oude regeling geldt voor dit nest. Een teef mag niet worden gedekt binnen 10 maanden na de dag van een dekking voor een vorig nest van die teef. Daarnaast mag de teef niet worden gedekt binnen 24 maanden na de dag van de dekking voor een voorvorig nest van die teef.

Dekking én geboorte in 2016
Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn van minstens 12 maanden te zitten.

Voorbeelden

Op 1-1-2016 wordt de teef Luna gedekt. Ze krijgt een nest op 1-3-2016. Luna mag dan geen nest werpen voor 1-3-2017. Er moet minimaal 12 maanden tussen de nesten zitten.

De teef Lola was op 30-1-2015 gedekt en heeft haar eerste nest op 30-3-2015 gekregen. Op 31-12-2015 is zij weer gedekt. Op 1-3-2016 krijgt Lola haar tweede nest. Lola mag haar derde nest pas na 1-3-2017 werpen. Er wordt in dit voorbeeld gekeken naar de 10-maanden regel, omdat de dekking voor 1-1-2016 plaatsvindt. Daarnaast geldt voor het volgende (derde) nest dat er tussen de geboortes 12 maanden moet zitten.

Let dus op: bij dekkingen tot en met 31-12-2015 dient er nog rekening te worden gehouden met de 10- en 24 maanden regel!

 

Bij twee pups die geïmporteerd waren vanuit Bulgarije bestond de verdenking van rabiës. Deze verdenking had tot gevolg dat België haar importregels voor pups jonger dan drie maanden uit Nederland verzwaarde.

Recentelijk liet de staatssecretaris van economische Zaken, sharon dijksma, in een brief aan de Tweede Kamer over de importhonden uit Bulgarije weten dat: “De controletesten, die conform protocol daarna ter bevestiging worden uitgevoerd, hebben deze diagnose niet bevestigd. Hieruit is geconcludeerd dat geen sprake is geweest van hondsdolheid bij de onderhavige twee pups.”

De Raad van Beheer heeft daarop nadrukkelijk verzocht de regelgeving voor België weer aan te passen. De Belgische overheid heeft de maatregelen inmiddels weer ingetrokken.
De regels zoals ze voorheen gelden, gelden nu weer. Zie ook http://www.licg.nl/57j/pups-naar-belgi-weer-toegelaten.html

Vanaf 1 januari 2010 zal de controle bij fokkers op het bewijs van lidmaatschap van een rasvereniging verscherpt worden. Fokkers die geen lid zijn van de betreffende rasvereniging moeten, conform art III.25 van het KR, een extra bedrag per nest betalen.

Het bestuur van de Vizsla Vereniging heeft er - gezien de kosten - voor gekozen om een lidmaatschapskaart op aanvraag te versturen aan leden.
U kunt hier een ledenkaart aanvragen.

Lees meer...

Met dit bericht nog eens extra de aandacht op de Nieuwe Stamboomprocedure, nadat deze ook is gepubliceerd in de Varia. Deze is gestart per 1 november 2006. Bezoek regelmatig de website www.kennelclub.nl voor actuele informatie over de nieuwe stamboomprocedure. De onderstaande tekst is afkomstig van de Raad van Beheer en bevat alleen die informatie welke op de situatie van de Vizsla van toepassing kan zijn.

Aandachtspunten voor fokkers

Voor fokkers zijn er drie zeer belangrijke aandachtspunten vanaf de ingangsdatum van 1 november 2006:
1. Bij een dekking op of na 1 november 2006 dient er binnen drie weken een dekaangifte met het nieuwe A4 formulier gedaan te worden.
2. Bij het gebruik van een buitenlandse reu dient er een volledige drie generatie afstamming meegestuurd te worden (= dekreu + ouders + grootouders). Anders kan de dekaangifte niet in behandeling genomen worden.
3. Als de dekking vóór 1 november heeft plaatsgevonden en de chipper komt ná 1 november, dan moeten de namen van de pups tijdens dat bezoek ingevuld worden en worden de namen op dat moment gekoppeld aan de desbetreffende individuele pups.

Voor u geldt de nieuwe procedure. Dit betekent dat u het nieuwe dekaangifte formulier van de website van de Raad van Beheer download, invult en binnen 21 dagen (drie weken) na dekking opstuurt. Vervolgens doorloopt u de nieuwe procedure.

Aandachtspunten voor eigenaren
Voor eigenaren van rashonden zijn er een aantal belangrijke aandachtspunten per 1 november 2006.

Aanschaffen pup
Als u een pup aanschaft dient u er op te letten dat u het door de fokker ontvangen “aanvraagformulier registratiebewijs” samen met de fokker binnen zes maanden ondertekent. Nadat de fokker het heeft opgestuurd naar de Raad van Beheer ontvangt u dan het nieuwe registratiebewijs op uw naam.

Tevens dient de fokker de stamboom van de hond aan u te overhandigen. Hierop staan geen gegevens van de eigenaar meer.

Herregistratie
Indien u na 1 november 2006 uw “oude” stamboom met daarop de eigenaargegevens opstuurt voor herregistratie, uw hond wisselt van eigenaar of u verhuist, dan ontvangt u automatisch een nieuwe stamboom zonder de eigenaargegevens en een registratiebewijs op naam met de nieuwe gegevens.

Export
Bij de export van een hond stuurt u net als in de huidige procedure gewoon de “oude” stamboom op met de gegevens van de nieuwe buitenlandse eigenaar. U ontvangt een export pedigree en een nieuwe stamboom zonder adresgegevens van de nieuwe eigenaar.


De nieuwe procedure stap voor stap

Dekaangifte
Binnen drie weken (21 dagen) na de dekking stuurt de fokker een dekaangifte formulier in. Dit formulier is te downloaden vanaf de website van de Raad www.kennelclub.nl. Op het formulier worden de gegevens van de teef en de reu ingevuld en de gegevens van hun eigenaren. Beide eigenaren ondertekenen de aangifte.

Na ontvangst van de dekaangifte stuurt de Raad van Beheer de fokker :
1. een bevestiging van de dekaangifte met de gegevens zoals die bij de Raad van Beheer over de twee ouderdieren en de eigenaar/fokker bekend zijn. Op de achterkant van de bevestiging bevinden zich de afstammingsgegevens en eventueel behaalde titels.
2. Een gedeeltelijk ingevuld geboorteaangifte formulier.

De gestuurde gegevens kan de fokker controleren. Eventuele correcties en/of aanvullingen kunnen naar de Raad gestuurd worden.

Geboorteaangifte
Binnen 10 dagen na de geboorte stuurt de fokker het hem toegestuurde formulier naar de Raad van Beheer. De namen(!), het geslacht, de geboortedatum en het aantal pups worden ingevuld.

Acceptgiro
Na ontvangst van de geboorteaangifte stuurt de Raad van Beheer de fokker een acceptgiro. Ook hier worden alle bekende gegevens weer meegestuurd en kan de fokker de Raad van Beheer verzoeken om gegevens aan te vullen en/of te corrigeren.

Chippen
Na betaling zal de chipper, in overleg met de fokker, tussen 5 en 7 weken na de geboorte komen chippen. De chipper neemt het gedeeltelijk ingevulde aanvraagformulier stambomen mee. Dat formulier wordt volledig ingevuld (o.a. chipnummers, kleuren, eventuele variëteit) en wordt door de fokker ondertekend.
LET OP: Pas op dit moment worden de eerder doorgegeven namen aan een specifieke pup gekoppeld!
De chipper controleert nogmaals alle gegevens en neemt het ingevulde aanvraagformulier mee naar de Raad van Beheer. De gegevens worden verwerkt en de stambomen worden naar de fokker gestuurd (ca. 8 - 12 weken na de geboorte).

Nieuw! Registratiebewijs

Vermelding eigenaar op stamboom
Op de stamboom zal geen naam van de eigenaar meer geprint worden. In plaats daarvan zal er een registratiebewijs komen.
Op dit registratiebewijs staan de gegevens van de hond en de gegevens van de huidige eigenaar. Verder is er ruimte voor het invullen van een eventuele nieuwe eigenaar.

Eigendomsoverdracht
Bij het overdragen van het eigendom van de hond worden de gegevens van de nieuwe eigenaar ingevuld op het registratiebewijs. Vervolgens ondertekenen zowel de nieuwe als de oude eigenaar het bewijs dat daarna naar de Raad van Beheer gestuurd wordt.
De nieuwe eigenaar ontvangt een nieuw registratiebewijs van de Raad van Beheer met daarop zijn eigen naam geprint.

Eigendomsoverdracht van fokker naar koper
De eerste herregistratie, van fokker naar koper, zal gratis zijn. De verantwoording voor deze herregistratie ligt bij de fokker.
De fokker ontvangt bij het chippen een aanvraagformulier registratiebewijs. Deze aanvraagformulieren, waarop de op dat moment bekende gegevens van de betreffende pups staan vermeld, worden door de chipper bij de fokker achtergelaten.
Als eigenaar staat op deze aanvraagformulieren de fokker van het nest vermeld.

Deze aanvraagformulieren zijn na datum van uitgifte slechts 6 maanden geldig. De fokker is verplicht elk aanvraagformulier (ook van de honden die hij zelf houdt) binnen deze termijn om te zetten in een definitief registratiebewijs.

Voordelen
• Bij eigendomsoverdracht hoeft de stamboom niet naar het bureau van de Raad te worden gestuurd.
• De stamboom kan direct aan de nieuwe eigenaar worden gegeven.
• De fokker hoeft niet te wachten met de stamboomaanvraag tot alle nieuwe eigenaren bekend zijn.
• De prijs van een herregistratie zal dalen. Er wordt nog gekeken wat de prijs uiteindelijk zal worden.

Een paar aandachtspunten:

Termijn insturen dekaangifte
De dekaangifte dient binnen drie weken na dekking ingestuurd te worden! Als dit niet gebeurd zal de levering van stambomen vertraging oplopen. Er bestaat de kans dat wij extra administratiekosten in rekening gaan brengen voor het te laat indienen van dekaangiftes.

Aanvraagformulier registratiebewijs
Als de chipper bij u komt om het nest te chippen ontvangt u een gekleurde kopie van het ingevulde "aanvraagformulier stambomen" (dit is een vel met meerdere doorslagen in kleur). De chipper neemt het origineel mee en stuurt dit op naar de Raad van Beheer.
Tevens laat de fokker de “aanvraagformulieren registratiebewijs”, één voor elke pup, achter.

Op het “aanvraagformulier registratiebewijs” staan niet alle gegevens vermeld van de pup (geen kleur en geen chipnummer). Dit kan ook nog niet omdat dit formulier tegelijk met de aanvraag stambomen met de chipper achtergelaten wordt.

De fokkers wordt ten sterkste aangeraden het “aanvraagformulier registratiebewijs” pas op te sturen als de stambomen ontvangen zijn. Anders is het niet mogelijk om alle pupgegevens op het registratiebewijs te vermelden zoals naam van de pup, kleur en chipnummer.

Eerste gratis herregistratie
De eerste registratie is gratis. Dit geldt dus alleen voor de eerste wisseling van “aanvraagformulier registratiebewijs” naar het eerste “registratiebewijs”!

Als u dus als fokker de hond(en) eerst allemaal op uw naam laat registreren via het opsturen van het “aanvraagformulier registratiebewijs” dan is dat eerste gratis (her)registratie.

Als u vervolgens via het registratiebewijs de puppen om laat zetten op naam van de pupkopers, dan is dat de tweede herregistratie en dienen de pupkopers hiervoor te betalen.

U dient dus te wachten met het opsturen van het “aanvraagformulier registratiebewijs” totdat u de stambomen ontvangen heeft en de pupkoper bekend is. Dit dient u wel binnen 6 maanden te doen!

Registratiebewijs + stamboom
De pupkoper ontvangt de stamboom via de fokker!
De pupkoper ondertekent samen met de fokker het “Aanvraagformulier registratiebewijs” en de pupkoper ontvangt vrij kort daarna het “Registratiebewijs” op zijn of haar naam per post thuis.

U hoeft als pupkoper het registratiebewijs dus niet meer te ondertekenen of (een kopie) terug te sturen naar de Raad van Beheer! U stuurt het alleen op als u uw hond verkoopt of als u gaat verhuizen.

Levertijd stambomen
Als door de fokker aan alle voorwaarden is voldaan (op tijd aanvragen ingestuurd, op tijd betaald, correcties op tijd doorgegeven, namen ingevuld tijdens bezoek chipper, et cetera) worden de stambomen geleverd tussen de 8 en 12 weken na de geboorte van de pups.

De stambomen worden aan de fokker verstuurd.

Als pupkoper dient u bij de fokker navraag te doen over de levering van de stambomen. Wij geven geen informatie over de levering van stambomen aan pupkopers.

Veelgestelde vragen
Waarom komt de dekaangifte los te staan van de geboorteaangifte?
De tijd tussen dek- en geboorteaangifte wordt gebruikt voor controle en eventuele verbetering en/of aanvulling van de gegevens. Op dit moment bevinden zich in 50% van de aanvragen fouten of zijn aanvragen niet volledig.

Op basis van welke criteria is de termijn voor aangifte dekking tot stand gekomen?
De fokker moet voldoende tijd krijgen om de aangifte te doen.
De Raad van Beheer moet de bevestiging van de dekaangifte en de afstammingsgegevens ruim voor de geboorte naar de fokker sturen. Er moet voldoende tijd zijn om eventuele correcties/aanvullingen uit te voeren.

Mijn teef wordt op meerdere dagen gedekt. Welke datum moet ik aangeven als dekdatum?
Wij adviseren om de laatste datum dat de teef gedekt wordt als dekdatum aan te geven op de dekaangifte.

Wat gebeurt er als uit de geboortedatum blijkt dat de dekdatum uiteindelijk niet goed aangegeven was waardoor er een langer dan normale drachtperiode in de aanvraag ontstaat?
Als later blijkt dat de aangegeven dekdatum niet correct was hoeft u niets te doen. Het systeem houdt hiervoor een marge van enkele dagen aan rondom de gemiddelde draagtijd van ca. 63 dagen.

Bij het gebruik van een buitenlandse dekreu dient er een kopie van de FCI erkende stamboom met volledige drie generatie afstamming meegestuurd te worden (= dekreu + ouders + grootouders). Van mijn dekreu zijn niet alle voorouders bekend. Kan ik dan toch een dekaangifte indienen?
Bij bepaalde rassen, vaak jonge rassen of rassen in (weder)opbouw, zijn sommige voorouders niet bekend. Op de stamboom zijn er dan lege vakken of staat er een kruisje bij de ouders of grootouders. Ook termen als “niet geverifieerd”, “nicht eingetragen” of “nicht nach FCI regeln gezüchtet” komen voor. U kunt gewoon een dekaangifte indienen met de kopie van de FCI stamboom en u doorloopt de normale procedure. Wel kan het zo zijn dat de pups, als gevolg van het ontbreken van de voorafstamming, conform het geldende reglement in de bijlage van het NHSB geregistreerd worden.

Ik wil een drachtige teef importeren uit het buitenland. Hoe zit het met de dekaangifte?
Hiervoor gelden de normale regels van de procedure. Dit betekent dat u binnen drie weken na de (buitenlandse) dekking een door de (buitenlandse) eigenaar van de dekreu ondertekende dekaangifte dient in te sturen met daarbij een kopie van de FCI erkende stamboom van de dekreu met volledige drie generatie afstamming.
Uiteraard gelden voor de teef de standaard regels voor de import van honden uit het buitenland. U dient er dus ook voor te zorgen dat het noodzakelijke export document en de originele FCI erkende stamboom op tijd bij ons is.

Wat gebeurt er indien de teef leeg blijft?
Na een bepaalde periode wordt de dekaangifte automatisch uit het systeem verwijderd.
Er hoeft niet betaald te worden.

Kennelnaam: In het verleden hadden fokkers ca. 6 maanden de tijd om het nestje met stambomen met een kennelnaam aan te vragen. Bij terugsturen stamboomaanvraag (binnen 6 maanden) diende de kennelnaam bevestigd te zijn. Hoe zit dat bij nieuwe procedure?
De kennelnaam dient bij het insturen van de geboorteaangifte op naam te staan van de fokker (dus door ons bevestigd te zijn dmv kennelregistratiekaar!). Op dat moment worden de namen van de pups opgegeven. Hierop is geen uitzondering mogelijk! U dient dus ruim op tijd (in verband met mogelijke afwijzing van de namen en de beroepsprocedure door de FCI) uw aanvraag in te dienen. Wij adviseren u om minimaal 12 maanden voor de geplande dekking van de teef een kennelnaam aanvraag in te dienen.

Wat gebeurt er als ik te laat ben met het indienen van de dekaangifte of van de geboorteaangifte?
Allereerst betekent dit dat er vertraging op kan treden in de uiteindelijke levering van de stambomen. Tevens kunnen er extra kosten in rekening gebracht worden bij het niet tijdig insturen van de aangifte. Deze extra kosten zijn terug te vinden in het Tarievenbesluit en bedragen voor 2006 € 25,00 per aangifte.

Hoe zit het met de juridische consequenties als de puppy eigenaar schade veroorzaakt terwijl ik als eigenaar te boek sta in het NHSB?
De term “eigenaar” bij de Raad van Beheer betekent niet dat de hond het eigendom is in de zin van de Nederlandse Wet. De eigenaar op het registratiebewijs is dus niet automatisch aansprakelijk voor de veroorzaakte schade.

“De Chipper komt tussen 5 en 7 weken na geboorte. . . . “ ; impliceert dit nu ook dat de fokker gerechtigd is om daags daarop de pups af te geven?
In de Nederlandse wet (Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren) is dit geregeld in het "Besluit scheiden van dieren" waarin vermeld staat dat de minimumleeftijd voor het scheiden van het ouderdier is toegestaan voor honden en
katten vanaf zeven weken.
De vermelding "NHSB aangevraagd" op het inschrijfformulier van tentoonstellingen is met ingang van 1 januari 2005 níet meer mogelijk.

Sinds de invoering van het nieuwe automatiseringssysteem binnen het bureau van de Raad van Beheer is het niet meer mogelijk dat honden zonder NHSB nummer (zgn. "NHSB aangevraagd") worden ingeschreven op tentoonstellingen.

Zodra een fokker een nest aanmeldt, worden op de factuur aan de pups de NHSB nummers toegekend. De factuur wordt binnen twee weken na aanmelding aan de fokker toegezonden.


 1. Honden, in de leeftijdscategorie 6-9 maanden (puppyklasse) en 9 - 18 maanden (jeugdklasse), geboren in het buitenland kunnen wel worden ingeschreven met de omschrijving "afkorting buitenlands stamboek +aangevraagd" (bijv. LOSH aangevraagd). Zodra de buitenlandse stamboom is ontvangen, dient deze z.s.m. aan de Raad van Beheer ter inschrijving in het NHSB aangeboden te worden.
 2. Indien de hond in de leeftijdsklasse 9-18 maanden in een andere klasse, dan de jeugdklasse wordt ingeschreven, moet de hond in het bezit van een NHSB nummer zijn.
 3. Honden, ingeschreven in andere klassen en in het bezit van een Nederlands ingezetene, dienen in het NHSB te zijn ingeschreven. Indien dit niet het geval is, dan zal een op de tentoonstelling toegekend CAC niet worden bevestigd.
 4. Honden, die tijdelijk in Nederland zijn (bijv. om te trachten deze op verzoek van een buitenlandse eigenaar Nederlands Kampioen te maken) hoeven niet in het NHSB te worden ingeschreven. Echter, wil men voor bevestiging van het behaalde CAC in aanmerking komen, dan dient de Nederlandse handler de hond in te schrijven onder de naam van de officiële eigenaar. Middels een apart schrijven, gehecht aan het inschrijfformulier, laat hij aan de tentoonstellinggevende vereniging weten dat hij als postadres fungeert. De tentoonstellinggevende vereniging informeert vervolgens de Raad van Beheer welke hond op deze wijze voor de tentoonstelling is aangemeld en ingeschreven. Zowel de tentoonstellingsdocumenten als het eventueel behaalde CAC/CACIB kan dan aan de Nederlandse handler worden toegezonden. M.a.w. in de catalogus staat een hond met een buitenlands registratienummer ook ingeschreven op naam en adres van zijn buitenlandse eigenaar.
 5. De onder 4. genoemde CAC punten vervallen, indien blijkt dat bij inschrijving in het NHSB de hond al voor het behalen van het tweede CAC op naam van de Nederlandse bezitter was gesteld. De verkoopdatum die op de buitenlandse stamboom c.q. export pedigree staat vermeld is hierbij bepalend.
De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vindt dat de verantwoordelijkheid voor het welzijn van huisdieren, waaronder honden, nadrukkelijk bij de sector zelf ligt. Hiervoor is er door de minister het Forum Welzijn Gezelschapsdieren opgezet. Hierin is ook de Raad van Beheer vertegenwoordigt via het Platform Verantwoord Huisdierbezit. Voor meer informatie zie de pagina "Welzijn" in het linker menu of klik hier.

De Raad van Beheer is bezig invulling te geven aan de verantwoordelijkheid voor het welzijn van honden door een fokbeleid voor alle rashonden te ontwikkelen. Ze doet dit samen met de rasverenigingen om zo gezamenlijk de gezondheid het gedrag en het welzijn van rashonden te bevorderen.

Veel rasverenigingen werken zelf ook al aan de bevordering van gedrag, gezondheid en welzijn van het eigen ras. Ze hebben een fokreglement dat is toegesneden op de situatie binnen het ras. Maar per ras zijn de fokreglementen erg verschillend qua opzet en omvang.

De Raad van Beheer is samen met de rasverenigingen bezig hierin meer eenduidigheid aan te brengen door een raamwerk te ontwikkelen. Voor de invulling van dit raamwerk en dus het rasspecifieke fokreglement blijft elke rasvereniging wel afzonderlijk verantwoordelijk.

Het fokbeleid van de Raad van Beheer stoelt op twee pijlers:
 1. BasisReglement Stambomen (BRS): dit zijn algemene regels van de Raad van Beheer voor het fokken van rashonden. Ze gelden voor alle fokkers van rashonden. Deze regels worden ingebed in het Kynologisch Reglement. Overtreding ervan levert een sanctie voor de fokker op.
 2. Rasspecifiek Fokreglement (RFR): dit is een fokreglement dat elke rasvereniging voor het eigen ras maakt. Deze fokreglementen zijn toegesneden op de specifieke situatie binnen het eigen ras. De Raad van Beheer gaat samen met de rasverenigingen fokkers stimuleren zich aan het rasspecifieke fokreglement te houden.

BasisReglement Stambomen
De voorwaarden in het Basisreglement Stambomen (BRS) hebben betrekking op het welzijn, de gezondheid, het gedrag en het exterieur van de rashonden waarmee wordt gefokt.

Welzijn
De welzijnsparagraaf van het BRS heeft de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer eind 2004 vastgesteld. Momenteel bereidt de Raad van Beheer de invoering ervan voor.

In de Welzijnsparagraaf van het BRS zijn de volgende regels opgenomen:

 1. De teef moet bij de dekking minimaal 16 maanden oud zijn.
 2. De teef mag bij de dekking voor haar eerste nest niet ouder dan 60 maanden zijn.
 3. De teef mag bij de dekking nog geen 96 maanden oud zijn.
 4. De teef mag in een periode van 24 maanden maximaal twee nesten voortbrengen, waarbij de periode tussen de dekking van het eerste nest en van het tweede nest minimaal 10 maanden moet zijn. De periode van 24 maanden start op de datum waarop de dekking voor het eerste van de twee binnen deze periode geboren nesten heeft plaatsgevonden.
 5. De teef mag in Nederland maximaal vijf nesten voortbrengen.

Tegen fokkers die de regels van de Welzijnsparagraaf van het BRS overtreden, legt de Raad van Beheer een sanctie op.

De komende periode gaat de Raad van Beheer de invoering van de Welzijnsparagraaf voorbereiden door:

 1. Aanpassing van het Kynologisch Reglement.
 2. Aanpassing van het automatiseringprogramma DARWIN.
 3. Informeren van de fokkers over de aanpassingen.
 4. Het ontwikkelen van een sanctiebeleid voor fokkers die zich niet houden aan de regels.

Gezondheid
De voorwaarden die op het gebied van gezondheid in het BRS komen, stelt de Raad - op voorstel van de rasvereniging, of op eigen initiatief - vast.
Dergelijke voorwaarden kunnen uitsluitend worden opgenomen als een ernstig bewezen gezondheidsprobleem in een ras voorkomt dat een aanpak voor het totale ras noodzakelijk maakt.
Voorbeelden van gezondheidsproblemen die voor een dergelijke aanpak in aanmerking komen, zijn

Skeletafwijkingen (bijvoorbeeld heupdysplasie, elleboogdysplasie, patella luxatie of Calvé Legg Perthes);
Doofheid;
Oogafwijkingen (zoals PRA en cataract);
Epilepsie.

Gedrag
De voorwaarden die op het gebied van gedrag in het BRS komen, stelt de Raad van Beheer - op voorstel van de rasvereniging, of op eigen initiatief - vast.
Dergelijke voorwaarden kunnen uitsluitend worden opgenomen als er een bewezen gedragsprobleem in een ras voorkomt dat een aanpak voor het totale ras noodzakelijk maakt.

Voorbeelden van gedragsproblemen die voor een dergelijke aanpak in aanmerking komen, zijn:

extreme angst;
extreme nervositeit;
agressief bijtgedrag.

Exterieur
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 26 november 2005 zijn op de voorgestelde Exterieurparagraaf voor het Basis Reglement Stambomen (BRS) amendementen gekomen.

Bij stemming werd het amendement waarin de mogelijkheid om een exterieureis binnen het Rasspecifiek Fok Reglement (RFR) te bepalen in plaats van binnen het BRS aangenomen.
Dit betekent dat er geen exterieureis opgenomen wordt in het BRS.

Tijdens de Algemene Vergaderingen van juni en december 2005 is er gesproken over het afschaffen van de Veterinaire Keuringen op al onze evenementen. Tijdens beide vergaderingen heeft het bestuur aangegeven dat afschaffing aan de orde was zodra de Veewet door de Nederlandse Rijksoverheid zou worden ingetrokken. Op 8 december 2005 is het besluit van de Tweede Kamer, om de Veewet per 1 januari 2006 in te trekken, door de Eerste Kamer bekrachtigd. Daarmee is het besluit definitief.

Gelet op de positieve stemming over het afschaffen van de Veterinaire Keuring op onze evenementen heeft het Bestuur van de Raad van Beheer op woensdag 11 januari 2006 vastgesteld dat, met het intrekken van de Veewet, de artikelen in het Kynologisch Reglement die betrekking hebben op de verplichte veterinaire keuring, niet meer van toepassing zijn.

In plaats daarvan komen tijdelijk de volgende uitvoeringsregels:

1. Alvorens de honden tot de expositie of de wedstrijd worden toegelaten, dienen de eigenaren schriftelijk te verklaren dat de honden voldoende gevaccineerd, tegen hondenziekte (distemper, ziekte van Carré), parvovirus diarree, ziekte van Weil (leptospirose), besmettelijke leverziekte (infectieuze hepatitis, HCC) en indien van toepassing (bij honden van buiten Nederland) ook hondsdolheid (rabies), middels ondertekening van het inschrijfformulier.

o Aangezien op de inschrijfformulieren voor 2006 bovenstaande verklaring nog niet woordelijk staat vermeld, dienen de organisatoren van exposities per 2007 deze verklaring van voldoende vaccinatie toe te voegen aan (de meertalige bijlage van) het inschrijfformulier. Daarbij dient tevens vermeld te worden dat de deelnemers, het inentingsboekje / dierenpaspoort bij zich dienen te dragen, zodat dit op verzoek getoond kan worden.

o Aangezien de inschrijfformulieren voor dit jaar al in omloop zijn, geldt in 2006, dat deelnemers bij de bevestiging van inschrijving aan de tentoonstelling door de organisator geïnformeerd dienen te worden over de vaccinatieplicht bij deelname aan de tentoonstelling. Daarbij dient tevens vermeld te worden dat de deelnemers, het inentingsboekje / dierenpaspoort bij zich dienen te dragen, zodat dit op verzoek getoond kan worden.

o Aangezien deze recente ontwikkelingen zo kort zijn genomen voor de tentoonstelling van 3 tot 5 februari te Eindhoven, is de organisator van dit evenement gevraagd borden te plaatsen, waarop vermeld wordt dat wegens het wegvallen van de verplichte Veterinaire Keuring per 1 januari 2006, de expositieruimte alleen betreedt mag worden met honden, die voldoende zijn gevaccineerd.Voor exposities (tentoonstellingen op CAC en/of CACIB niveau) gelden daarnaast de volgende extra regels:

1. Voor honden die niet in de catalogus zijn ingeschreven maar toch tot de expositieruimte worden toegelaten, dienen de eigenaren aan de ingang een verklaring te ondertekenen dat zijn/haar hond(en) voldoende is gevaccineerd; (klik hier voor een voorbeeld van deze verklaring).

2. Er dient een dierenarts bij de ingang te staan van 08.00 tot 10.00 uur. Deze dierenarts beslist, bij het binnenlaten van de ingeschreven honden, of hij/zij een hond nader wil onderzoeken. Als de dierenarts besmettingsgevaar vreest, dan wordt de betrokken hond onmiddellijk afgezonderd. De organisator draagt er zorg voor dat de betrokken hond in quarantaine geplaatst kan worden;

3. Naast de verplichte aanwezigheid van een dierenarts bij de ingang van 08.00 tot 10.00 uur, dient er gedurende de hele dag een dierenarts aanwezig te zijn in het gebouw of op de locatie, dan wel dient deze dierenarts voor een spoedgeval binnen tien minuten aanwezig te kunnen zijn;

4. De organisator zorgt ervoor dat een dierenambulance aanwezig is, of binnen 15 minuten aanwezig kan zijn.


AANVULLING:
Voor Clubmatches en Kampioenschapclubmatches geldt dat er geen dierenarts aanwezig hoeft te zijn. Wel geldt dat de honden geënt moeten zijn en dat de eigenaren het entingsboekje/dierenpaspoort bij zich moeten hebben zodat de organisatie daarop indien gewenst kan controleren.

De Raad van Beheer zal deze regels met betrekking tot een aanpassing van de veterinaire keuring betrekken bij de algemene heroverweging en aanpassing betreffende het Kynologisch Reglement.

Zoals reeds gemeld zal de internationaal vastgestelde “regelgeving voor FCI hondententoonstellingen” met de daarbij behorende klassenindeling met ingang van 01-01-2006 onverkort gelden voor alle exposities in ons land.

Het blijkt dat er toch nog enige punten niet geheel duidelijk zijn.
De uitleg op de meest gestelde vragen hebben wij hieronder puntgewijs voor u neergezet.

 • Het CAC kan aan de hond uit alle klassen vergeven worden, behalve aan honden die ingeschreven staan in de Babyklas en Puppyklas.
 • Het CACIB kan aan elke hond vergeven worden, behalve aan honden die ingeschreven staan in de Veteranenklas, Jeugdklas, Fokkersklas (deze klas is niet mogelijk op CAC en CACIB tentoonstellingen) Babyklas en Puppyklas.
 • De “Beste van het ras” kan komen uit alle individuele klassen behalve uit de Babyklas en Puppyklas.
 • In de Babyklas en Puppyklas kunnen alleen de volgende kwalificaties worden gegeven; “Veel Belovend”, “Belovend” of “Weinig Belovend”. Alleen de honden de “Veel Belovend” en beste van de klasse worden, dingen mee naar een eventuele “Beste Pup” of “Beste Baby” van de dag.
 • Honden die een “Goed” of "Matig" behalen worden niet geplaatst.
 • Het openstellen van een Kampioensklasse geldt alleen voor Kampioenschapsclubmatches en Clubmatches van rasverenigingen. Dus niet voor een Clubmatch georganiseerd door een Kynologenvereniging.
 • Kampioenshonden mogen op een clubmatch van een Kynologenvereniging uiteraard wel in andere klassen worden ingeschreven.
  ______________________________________________________

  Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste veranderingen op het gebied van exposities (Tentoonstellingen, Kampioenschapclubmatches en Clubmatches).


  Toelaten honden met geamputeerde staart (per 1 juni 2005)
  In de vergadering van 27 april 2005 is er besloten per 1 juni 2005 honden met geamputeerde staarten op door de Raad van Beheer erkende evenementen toe te laten, mits deze amputatie aantoonbaar het gevolg is van een medische noodzaak.

  De evenementen betreffen onder andere exposities, clubmatches, jonge honden dagen, wedstrijden voor jachthonden en gebruikshonden, (gedrags)testen en proeven voor jachthonden en gebruikshonden, behendigheidswedstrijden, gehoorzaamheidswedstrijden en examens.

  De verklaring van de noodzakelijke amputatie dient door een in Nederland praktiserende dierenarts schriftelijk in het Europees Dierenpaspoort te zijn vastgelegd. Hiervoor kan de pagina ‘operaties’ gebruikt worden. De verklaring in het paspoort dient te zijn voorzien van de reden (medische indicatie) en datum van de amputatie, alsmede een stempel met duidelijke vermelding van naam, adres én een originele handtekening van de dierenarts.

  Wij wijzen u erop dat de Raad van Beheer de medische verklaringen niet controleert, tenzij er sprake is van twijfel en/of een vermoeden van misbruik en/of valsheid in geschrifte. Misbruik van deze regel wordt via de Raad van Beheer ter sanctionering aan het Tuchtcollege voorgelegd.

  Bovenstaande bepaling geldt ook voor buitenlandse honden die op Nederlandse evenementen worden ingeschreven.

  Bij deelname aan evenementen dienen de eigenaren van aan de staart geamputeerde honden in het bezit te zijn van de vereiste verklaring, zodat deze voorafgaand aan de deelname van de betreffende hond door het ringpersoneel gekeurd kan worden.

  Op de inschrijfformulieren voor evenementen zal er een apart artikel hierover in het reglement opgenomen worden en dient men bij inschrijving aan te geven of de hond al dan niet aan de staart geamputeerd is.


  Toelaten loopse teven (per 27 juni 2005)
  Vanaf 27-06-2005 moeten loopse teven toegelaten worden op exposities (dus uitsluitend Tentoonstellingen, Kampioenschapclubmatches en Clubmatches).

  De aanpassing in het Kynologisch Reglement (KR) hiervoor volgt formeel op een latere datum. Door de Algemene Vergadering is ontheffing verleend zodat dit besluit vanaf publicatie in kan gaan.

  Er volgt nog overleg over deelname van loopse teven aan windhondenrennen, coursing, veldwedstrijden en werkhondenproeven e.d. in verband met de mogelijkheid van het tegelijkertijd onaangelijnd zijn van reuen en teven en in verband met mogelijke beïnvloeding van de wedstrijd/proef door de aanwezigheid van loopse teven.
  De organiserende verenigingen dienen er zelf voor te zorgen dat zij dit besluit vooraf kenbaar maken aan de dienstdoende veterinaire dienst tijdens de expositie.


  Titel Clubwinnaar (per 1 januari 2006)
  De titel "Clubwinner met jaartal", afgekort als CW met de laatste twee cijfers van het jaar, wordt m.i.v. 1 januari 2006 toegekend aan alle honden die beste van het ras zijn geworden op de door de vereniging georganiseerde kampioenschapsclubmatch.

  Volgens de oude regel was het zo dat als een rasvereniging de belangen van meerdere rassen vertegenwoordigde er op een clubmatch toch maar één hond (ras) clubwinnaar kon zijn. Dit terwijl er meerdere rassen waren ingeschreven met vaak dezelfde aantallen honden. De nieuwe regelgeving biedt gelijke kansen aan elk ras om de titel Clubwinnaar te behalen.


  Klasse indeling (per 1 januari 2006)
  De klasse indeling voor inschrijvingen op exposities volgens de FCI en volgens het Kynolgisch Reglement waren verschillend. In het kader van het streven naar eenduidigheid en uniformiteit in de regels wordt per 1 januari 2006 de FCI klasse indeling aangehouden.

  Daarnaast is op verzoek van de rasverenigingen de Fokkersklasse voor Kampioenschapclubmatches en Clubmatches behouden, ondanks dat deze klasse niet is opgenomen in het FCI reglement.

  Voor een overzicht van de nieuwe klasse indeling klik hier.


  Nederlands Jeugdkampioen (per 1 januari 2006)
  Om het tentoonstellingsbezoek voor jeugdhonden te stimuleren wordt per 1 januari 2006 de titel "Nederlands Jeugdkampioen", afgekort tot "NJK" ingesteld. Deze titel mag bij inschrijvingen meegenomen worden en kan op de stamboom vermeld worden.

  De titel Nederlands Jeugdkampioen kan worden verleend aan honden die in de jeugdklasse op een Nederlandse CAC en/of CACIB tentoonstelling of Kampioenschapclubmatch drie maal een 1ste plaats met de kwalificatie "Uitmuntend" behaald hebben, onder minimaal twee verschillende keurmeesters. Uitsluitend resultaten behaald vanaf 1 januari 2006 tellen mee.

  Bij het behalen en registreren van de titel Nederlands Jeugdkampioen ontvangt de hond automatisch één CAC. De mogelijkheid om vanuit de jeugdklasse een CAC te verwerven blijft gewoon gehandhaafd conform de huidige regels in het KR.

  De Raad van Beheer stelt een oorkonde beschikbaar. De kosten voor registratie van de titel en van het CAC en productie en versturen van de oorkonde bedragen € 30,00.
  Voor de registratie van de titel en het toezenden van de oorkonde dient de eigenaar het volgende in te sturen:

  Een aanvraag in te dienen bij de Raad van Beheer;

  Kopieen bijvoegen van de drie keurverslagen met kwalificatie en plaatsing met vermelding van data tentoonstellingen/ Kampioenschapsclubmatch en naam keurmeesters.

  Kopie van de stamboom;

  Naam en adres van de eigenaar (dit dient overeen te komen met de registratiegegevens/ stamboom).


  Nederlands Veteranenkampioen (per 1 januari 2006)
  Om het tentoonstellingsbezoek voor veteranenhonden te stimuleren wordt per 1 januari 2006 de titel "Nederlands Veteranenkampioen", afgekort tot "NVK" ingesteld. Deze titel mag bij inschrijvingen meegenomen worden en kan op de stamboom vermeld worden.

  De titel Nederlands Veteranenkampioen kan worden verleend aan honden die in de veteranenklasse op een Nederlandse CAC en/of CACIB tentoonstelling of Kampioenschapclubmatch drie maal een 1ste plaats met de kwalificatie "Uitmuntend" behaald hebben, onder minimaal twee verschillende keurmeesters. Uitsluitend resultaten behaald vanaf 1 januari 2006 tellen mee.

  De Raad van Beheer stelt een oorkonde beschikbaar. De kosten voor registratie van de titel en productie en versturen van de oorkonde bedragen € 30,00.
  Voor de registratie van de titel en het toezenden van de oorkonde dient de eigenaar het volgende in te sturen:

  Een aanvraag in te dienen bij de Raad van Beheer;

  Kopieen bijvoegen van de drie keurverslagen met kwalificatie en plaatsing met vermelding van data tentoonstellingen/ Kampioenschapsclubmatch en naam keurmeesters.

  Kopie van de stamboom;

  Naam en adres van de eigenaar (dit dient overeen te komen met de registratiegegevens/ stamboom).


  Vervallen verplichte veterinaire keuring (per 1 januari 2006)
  Per 1 januari 2006 is de Veewet door de Rijksoverheid ingetrokken. Dit betekent dat, gelet op de positieve stemming over het afschaffen van de Veterinaire Keuring op onze evenementen, het Bestuur van de Raad van Beheer op woensdag 11 januari 2006 heeft vastgesteld dat, met het intrekken van de Veewet, de artikelen in het Kynologisch Reglement die betrekking hebben op de verplichte veterinaire keuring, niet meer van toepassing zijn.

  In plaats daarvan komen tijdelijk de volgende uitvoeringsregels:
  1. Alvorens de honden tot de expositie of de wedstrijd worden toegelaten, dienen de eigenaren schriftelijk te verklaren dat de honden voldoende gevaccineerd, tegen hondenziekte (distemper, ziekte van Carré), parvovirus diarree, ziekte van Weil (leptospirose), besmettelijke leverziekte (infectieuze hepatitis, HCC) en indien van toepassing (bij honden van buiten Nederland) ook hondsdolheid (rabies), middels ondertekening van het inschrijfformulier.
  2. Aangezien op de inschrijfformulieren voor 2006 bovenstaande verklaring nog niet woordelijk staat vermeld, dienen de organisaties van exposities per 2007 deze verklaring van voldoende vaccinatie toe te voegen aan (de meertalige bijlage van) het inschrijfformulier. Daarbij dient tevens vermeld te worden dat de deelnemers, het inentingsboekje / dierenpaspoort bij zich dienen te dragen, zodat dit op verzoek getoond kan worden.
  3. Aangezien de inschrijfformulieren voor dit jaar al in omloop zijn, geldt in 2006, dat deelnemers bij de bevestiging van inschrijving aan de tentoonstelling door de organisator geïnformeerd dienen te worden over de vaccinatieplicht bij deelname aan de tentoonstelling. Daarbij dient tevens vermeld te worden dat de deelnemers, het inentingsboekje / dierenpaspoort bij zich dienen te dragen, zodat dit op verzoek getoond kan worden.

  Voor tentoonstellingen op CAC en/of CACIB niveau gelden daarnaast de volgende extra regels:
  1. Voor honden die niet in de catalogus zijn ingeschreven maar toch tot de expositieruimte worden toegelaten, dienen de eigenaren aan de ingang een verklaring te ondertekenen dat zijn/haar hond(en) voldoende is gevaccineerd; (klik hier voor een voorbeeld van deze verklaring).
  2. Er dient een dierenarts bij de ingang te staan van 08.00 tot 10.00 uur. Deze dierenarts beslist, bij het binnenlaten van de ingeschreven honden, of hij/zij een hond nader wil onderzoeken. Als de dierenarts besmettingsgevaar vreest, dan wordt de betrokken hond onmiddellijk afgezonderd. De organisator draagt er zorg voor dat de betrokken hond in quarantaine geplaatst kan worden;
  3. Naast de verplichte aanwezigheid van een dierenarts bij de ingang van 08.00 tot 10.00 uur, dient er gedurende de hele dag een dierenarts aanwezig te zijn in het gebouw of op de locatie, dan wel dient deze dierenarts voor een spoedgeval binnen tien minuten aanwezig te kunnen zijn;
  4. De organisator zorgt ervoor dat een dierenambulance aanwezig is, of binnen 15 minuten aanwezig kan zijn.

  De Raad van Beheer zal deze regels met betrekking tot een aanpassing van de veterinaire keuring betrekken bij de algemene heroverweging en aanpassing betreffende het Kynologisch Reglement.

De laatste tijd ontvangen wij regelmatig vragen over de regels voor de benaming van pups. Voor de benaming van de pups gelden, net als voor de kennelnaam, strikte voorwaarden.

Artikel III.50 van het Kynologisch Reglement behelst de weigeringsgronden voor o.a. een kennelnaam. Deze weigeringsgronden gelden ook voor de namen van de pups en zijn vanaf 15 april 2002 aangescherpt. De bureaumedewerkers moeten deze regelgeving strikt naleven.

In het verleden zijn er nog wel eens abusievelijk namen toegekend die bij een huidige indiening afgewezen zouden worden. Dat bepaalde woorden of benamingen in het verleden wel goedgekeurd zijn, wil dus niet zeggen dat eensluidende woorden of benamingen nu ook goedgekeurd worden. Als aanvrager kunt u daarop geen enkel recht doen gelden.

In de namen van pups mogen:

Geen losse letters voorkomen. Ook niet als dit in de spreektaal gebruikelijk is. Voorbeelden die niet goedgekeurd worden zijn: Kiss U all i.p.v. Kiss you all, Guns n Roses i.p.v. Guns and roses, X-Theo of Xtheo etc.

Geen afkortingen of verwijzingen naar afkortingen voorkomen. Dus niet Xmas of X-mas, No Exqze, Xtravaganza etc.

Geen getallen voorkomen. Dus niet Willem 3 maar Willem Drie, niet Song 4 You maar Song for you etc.


Indien een fokker niet in het bezit is van een geregistreerde kennelnaam mogen de namen van de pups maar uit één woord/naam bestaan. Samengestelde namen/woorden zijn niet toegestaan (Art.III.32 sub 3).

Dus geen Janpiet, Yvonmarjan, Whiteblossom, Goodluck, Somethingspecial etc.

Indien u hierover vragen heeft kunt u dit uitsluitend schriftelijk doen bij de afdeling Stamboekhouding. Aangezien het hier om de schrijfwijze gaat van benamingen behandelen wij geen telefonische vragen hierover om verschillen in interpretaties, onduidelijkheden en/of teleurstellingen te voorkomen die door een mondelinge behandeling zouden kunnen ontstaan.

De American Kennel Club (AKC) heeft recentelijk bekend gemaakt dat er vanaf 1 maart 2006 nieuwe regels gelden voor geïmporteerde honden waarmee men in Amerika wil fokken.

Van deze honden dient, voordat men deze gebruikt in de fokkerij, een DNA profiel te worden gemaakt. Dit sluit aan bij de overige DNA profiel regels die de AKC heeft ingevoerd voor o.a. veelgebruikte dekreuen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de AKC.
Klik hier voor de betreffende nieuwspagina.