user_mobilelogo
goed bezig

Goed bezig!

Goed bezig!

View more
Agenda

Agenda

Agenda, activiteiten en evenementen

View more
Nieuws

Nieuws

Overzicht van het nieuws

View more

In het bestuursverslag van 2019 stond te lezen: "In het commissie-overleg van 15 november hebben we gesproken over de voor- en nadelen van het werken met een fokkersconvenant. Aangezien alle verenigingsleden gehouden zijn aan het VFR is een convenant geen noodzaak, maar een keuze. In 2020 zullen we die discussie verder voeren in het bestuur en met de leden." In het Fokkersoverleg en de ALV hebben we het voornemen om de tweedeling tussen convenant en niet-convenant fokkers tegen te gaan besproken.

De Raad van Beheer zegt over het VFR (verenigingsfokreglement) het volgende: “Alle fokkers die aangesloten zijn bij een rasvereniging moeten zich houden aan het VFR dat hun vereniging heeft opgesteld.” en “ De rasvereniging controleert op naleving van het VFR en zorgt voor de handhaving.” In ons VFR staat: “1.2 Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging van de Vizsla Korthaar en Vizsla Draadhaar.” Daar is bijgekomen dat op 1 maart de nieuwe ‘Criteria behoud lidmaatschap’  van de Raad in werking is getreden. Daarin staat dat aangesloten verenigingen geroyeerd worden: “ – ingeval de vereniging gebonden is aan een of meer Verenigingsfok-reglement(en) – verzuimt om dat verenigingsfokreglement actief naar haar leden/fokkers te handhaven en sanctioneren;”
Dit alles is reden voor het bestuur om de huidige werkwijze, waarbij fokkers gevraagd wordt een convenant te ondertekenen, te herzien en de handhaving van het VFR voor alle leden op te pakken.

We willen duidelijkheid bieden aan de leden, fokkers, dekreueigenaren en pup-kopers: dat wie lid is van de vereniging fokt volgens het VFR en over hoe dat wordt gecontroleerd en gesanctioneerd door de vereniging. Dat vraagt om een nieuwe manier van werken voor de commissie Fokkerij en Gezondheid. Dat zullen we gefaseerd invoeren. De eerste stap is al gezet: Op diverse plekken hebben we de informatieteksten aangevuld met de zin: “Als lid ben je verplicht je te houden aan het VFR als je je teef of reu inzet voor de fokkerij."

De tweede stap is het afschaffen van het convenant. We maken niet langer onderscheid tussen convenant-ondertekenaars en overige fokkers. Er worden geen nieuwe convenanten getekend. Het artikel in het VFR over het convenant (9.4) wordt geschrapt. Dit is geen inhoudelijke aanpassing en kan dus zonder in stemming te zijn gebracht in het ALV. Voor convenantfokkers die een nestje willen fokken veranderd er niets. Zij moeten vooraf een Foktoetsing aanvragen. Als de combinatie voldoet wordt er een positieve foktoetsing afgegeven. Dit is geen goedkeuring of advies, zoals in het verleden. Het is een controle of de combinatie aan het VFR voldoet. Een extra paar ogen die met je meekijkt of aan alles gedacht is.

Leden die niet het convenant hebben getekend, maar wel een nestje willen fokken kunnen per direct net als de convenantfokkers vooraf een Foktoetsing aanvragen. Zoals je hebt kunnen lezen in het bestuursverslag 2019 is een kleine 46% van de in Nederland geboren Vizsla-pups gefokt door aangesloten fokkers, volgens de regels van het VFR. Dat is mooi, maar het ideaal is natuurlijk 100%. Dit percentage is voor het bestuur een belangrijk kengetal bij het maken van beleidskeuzes. 100% zullen we wellicht niet halen, maar we zijn wel voorbereid op een stijging in het aantal foktoetsings-aanvragen. De werkgroep Foktoetsing is uitgebreid van 1 naar 3 leden.

Alle getoetste dekkingen worden op de website vermeld, tenzij de Fokker aangeeft daar geen prijs op te stellen. De fokker van een getoetst nest ontvangt bij de geboorte van de pups het Nest-Felicitatiepakket en de ledenkaart.
In het fokkersoverleg van 21 november wordt de volgende stap in de uitvoering van  "Het VFR voor alle leden" besproken. De datum is nog onder voorbehoud in verband met de corona-situatie.

Privacyverklaring