Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden

Vizsla

Bazil zoekt fijne plek

Loeka zoekt fijne plek

Online bezoekers

We hebben 1495 gasten en geen leden online

Op de Algemene Vergadering van 26 november 2005 is het voorstel voor de wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR) niet in stemming gebracht. Dit omdat er onduidelijkheid bestaat over de termijnen die gehanteerd moeten worden met betrekking tot een algemene vergadering en omdat een aantal artikelen ten gevolge van deze wijzigingen met elkaar in tegenspraak zouden komen.

Hoewel er al goedkeuring verleend is aan de nieuwe stamboomprocedure en het bureau al zeer ver is in de voorbereiding hiervoor betekend dit helaas een vertraging in de invoering.

Het gevolg hiervan is dat de nieuwe stamboomprocedure niet ingevoerd kan worden op het geplande tijdstip, begin 2006. Pas als de artikelen over de nieuwe procedure in het KR zijn opgenomen kan de nieuwe procedure ingevoerd worden.

Indien we dit niet zouden doen, zou het bureau conform het KR verplicht zijn twee afzonderlijke aanvraagprocedures naast elkaar te laten lopen. Dit is uit kosten, efficiency en technologisch oogpunt onwenselijk danwel onmogelijk.

Over de exacte datum van invoering wordt u uitgebreid en uiterlijk 2 maanden van tevoren geïnformeerd.


Nieuwe Stamboomprocedure Verleden & toekomst

Wat is de aanleiding geweest tot de nieuwe stamboomprocedure ?
In 2001 heeft het toenmalige bestuur een contract gesloten voor de levering van Darwin (het computerprogramma voor onder andere de afgifte van stambomen).Het systeem heeft ¼ - gekost (excl. de interne kosten).Op 1 maart 2003 is de conversie (overgang) van het oude naar het nieuwe systeem (Darwin) geweest.Op 15 maart 2003 is een nieuw bestuur gekozen en trof bovenstaande situatie aan.Er wordt sinds die tijd gewerkt met een systeem dat gemaakt is voor de “nieuwe” stamboomprocedure. Nu wordt het systeem niet op de juiste manier gebruikt. Dit betekent in de praktijk ; inefficiënt gebruik.Het is daarom voor de Raad van Beheer van belang dat er volgens de nieuwe stamboomprocedure gewerkt kan gaan worden. De nieuwe procedure kan nog niet gebruikt worden omdat het KR aangepast moet worden.

Waarom is het van belang dat er gewerkt kan worden volgens de nieuwe procedure?
• Met de nieuwe procedure verwachten we de uitgave van stambomen beter in dehand te kunnen krijgen en wordt de levertijd aanzienlijk verkort.
• Het systeem ‘Darwin’ is gemaakt om volgens de nieuwe procedure te werken.
• Op een andere manier werken zou nogmaals veranderingen in hetautomatiseringssysteem vergen.

Wat zijn de gevolgen als er wordt besloten om niet volgens de nieuwe procedure te gaan werken ?
Er kan geen gebruik van het systeem gemaakt worden op de manier zoals dat bedoeld is.De gevolgen zijn:
• Een langere levertijd en slechtere beheersbaarheid van het proces;
• Meer personeel nodig, dus hogere kosten;
• Aanpassingen aan het systeem zullen enorm duur zijn;
• Nieuwe investeringen t.b.v. de aanpassingen;
• het afboeken van een gerealiseerde investering van ¼
• Het systeem “Darwin”is in gebruik. Technisch gezien is er geen weg meer terug.

De nieuwe procedure Dekaangifte
Binnen drie weken* na de dekking stuurt de fokker een dekaangifte formulier in. Op het formulier worden de gegevens van de teef en de reu ingevuld en de gegevens van hun eigenaren. Beide eigenaren ondertekenen de aangifte.Na ontvangst van de dekaangifte stuurt de Raad van Beheer de fokker : 1. een bevestiging van de dekaangifte met de gegevens zoals die bij de Raad van Beheer over de twee ouderhonden (afstammingsgegevens en behaalde titels) en de eigenaars bekend zijn.2. Een gedeeltelijk ingevuld geboorteaangifte formulier.De gestuurde gegevens kan de fokker controleren en correcties doorgeven aan de Raad.

Geboorteaangifte
Binnen tien dagen* na de geboorte stuurt de fokker het hem toegestuurde formulier naar de Raad van Beheer. O.a. de namen, het geslacht en de geboortedatum worden ingevuld.

Acceptgiro
Na ontvangst van de geboorteaangifte ontvangt de fokker een acceptgiro. Ook hierworden alle bekende gegevens weer meegestuurd en kan de fokker de Raad van Beheer verzoeken om gegevens aan te vullen en/of te corrigeren.

Chippen
Na betaling zal de chipper tussen 5 en 7 weken na de geboorte komen chippen. De chipper neemt het gedeeltelijk ingevulde aanvraagformulier stambomen mee. Dat formulier wordt volledig ingevuld (oa. chipnummers, kleuren, eventuele variëteit) en wordt door de fokker ondertekend. LET OP: Pas op dit moment worden de eerder doorgegeven namen aan een specifieke pup gekoppeld!De chipper controleert nogmaals alle gegevens en neemt het ingevulde aanvraagformulier mee naar de Raad van Beheer. De gegevens worden verwerkt en de stambomen en de eigendomsbewijzen worden naar de fokker gestuurd (ca. 8 - 12 weken na de geboorte).

Voordelen
Op dit moment zitten er in 50% van de stamboomaanvragen fouten of onvolledigheden. Hierover moet gecorrespondeerd worden wat zeer veel tijd kost. Door in een vroeg stadium, zelfs voor de geboorte, een aantal momenten in te brengen waarin controle van de gegevens plaatsvindt proberen we het aantal fouten en de correspondentie teverminderen en wordt de levertijd van de stambomen aanzienlijk verkort.

Nadeel
De naamgeving zal bij de geboorteaangifte gedaan moeten worden. De koppeling van een specifieke naam aan een specifieke pup vindt pas plaats bij het chippen. Echter, indien gekozen wordt voor latere naamgeving betekent dit dat de beheersbaarheid voor de Raad van Beheer afneemt. Daarnaast is er sprake van een extra administratievehandeling van formaat. Dit betekent voor 10.000 nesten per jaar: 10.000 keer extra post openen, 10.000 dossiers bij elkaar zoeken, 10.000 de gegevens in de computer opzoeken, 10.000 keer controle, ? keer correspondentie over onjuiste namen enz enz.

Nieuw! Eigendomsbewijs
Op de stamboom zal geen naam van de eigenaar meer geprint worden. In plaats daarvan zal er een eigendomsbewijs komen. Op dit bewijs staan de gegevens van de hond en de gegevens van de huidige eigenaar. Verder is er ruimte voor het invullen van de nieuweeigenaar.

Eigendomsoverdracht
Bij het overdragen van het eigendom van de hond worden de gegevens van de nieuwe eigenaar ingevuld. Vervolgens ondertekenen zowel de nieuwe al de oude eigenaar het bewijs dat daarna naar de Raad van Beheer gestuurd wordt. De nieuwe eigenaar ontvangt een nieuw eigendomsbewijs van de Raad van Beheer met daarop zijn eigennaam geprint.De eerste herregistratie, van fokker naar koper, zal gratis zijn. De verantwoording voor deze herregistratie ligt bij de fokker. Indien na verloop van tijd blijkt dat er geen eerste herregistratie heeft plaatsgevonden, zal de fokker
een brief ontvangen om hem hierop tewijzen.

Voordelen
• De eigendomsoverdracht is beter te controleren.
• Bij eigendomsoverdracht hoeft de stamboom niet naar het bureau van de Raad te worden gestuurd. De stamboom kan direct aan de nieuwe eigenaar worden gegeven.
• De fokker hoeft niet te wachten met de stamboomaanvraag tot alle nieuwe eigenaren bekend zijn.
• De prijs van een herregistratie zal dalen. Er wordt nog gekeken wat de prijsuiteindelijk zal worden.
• Met het nu vermelde aantal weken/dagen voor dek- en geboorteaangifte wordt de nieuwe procedure opgestart. Indien er in de praktijk blijkt dat er gegronde redenen zijn om deze termijnen (enigszins) aan te passen zonder noemenswaardige implicaties voor delevertermijn van de stambomen, dan is dit in het systeem aan te passen.


Veelgestelde vragen

Waarom komt de dekaangifte los te staan van de geboorteaangifte?
• De tijd tussen dek- en geboorteaangifte wordt gebruikt voor controle en eventuele verbetering en/of aanvulling van de gegevens.
• Op dit moment bevinden zich in 50% van de aanvragen fouten of zijn aanvragen niet volledig.

Op basis van welke criteria is de termijn voor aangifte dekking tot stand gekomen?
• De fokker moet voldoende tijd krijgen om de aangifte te doen.
• De Raad van Beheer moet de bevestiging van de dekaangifte en deafstammingsgegevens ruim voor de geboorte naar de fokker sturen. Er moet voldoende tijd zijn om eventuele correcties/aanvullingen uit te voeren.

Wat gebeurt er indien de teef leeg blijft?
• Na een bepaalde periode wordt de dekaangifte automatisch uit het systeemverwijderd.
• Er hoeft niet betaald te worden.

Hoe zit het met de juridische consequenties als de puppy eigenaar schade veroorzaakt terwijl ik als eigenaar te boek sta in het NHSB?
De term “eigenaar” bij de Raad van Beheer betekent niet dat de hond het eigendom is in de zin van de Nederlandse Wet. De eigenaar op het eigendomsbewijs is dus niet automatisch aansprakelijk voor de veroorzaakte schade.

“De Chipper komt rond de 5-7 weken indien. . . . “ ; impliceert dit nu ook dat de fokker gerechtigd is om daags daarop de pups af te geven?
In de Nederlandse wet (Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren) is dit geregeld in het "Besluit scheiden van dieren" waarin vermeld staat dat de minimumleeftijd voor het scheiden van het ouderdier is toegestaan voor honden en katten vanaf 7 weken.

“De Chipper komt rond de 5-7 weken indien. . . . “ ; is dit te vroeg voor kleine rassen?
• Wetenschappelijk gezien is er geen bezwaar tegen het chippen van kleine rassenbinnen deze termijn.
• De chipper zal rekening houden met deze vraag en de kleine rassen zoveel mogelijk aan het einde van de termijn plannen.

Bij enkele rassen is het niet mogelijk om bij de geboorteaangifte de variëteit vast te stellen. Is daar een oplossing voor?
• De variëteit kan bij de aanvraag van de stamboom (5e - 7e week) nog ingevuldworden.
• Variëteitwijziging op latere leeftijd is geen probleem.